កន្រកទំនិញ

ជម្រុះរោមមិនដុះមកវិញជារៀងរហូត

ជម្រុះរោមដោយប្រើបច្ចេកវិទ្យា laser មិនដុះមកវិញជារៀងរហូត

ជម្រុះរោមដោយប្រើបច្ចេកវិទ្យា laser មិនដុះមកវិញជារៀងរហូត

ថ្ងៃ: 07-08-2018 ផុសដោយ: My Le
ដោយសារការថែរក្សាសម្រស់របស់នារីៗពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃកាន់តែរីកចំរើន បច្ចេកវិទ្យាជម្រុះរោមមិនដុះមកវិញជារៀងរហូតបានរកឃើញនិងអនុវត្តន៍ច្រើន។ វិធីនេះធ្វើឲ្យមនុស្សជាច្រើនចង់ដឹងថាតើជម្រុះរោមដោយបច្ចេកវិទ្យាណាដែ...
មើលបន្ត