កន្រកទំនិញ
ចាក់ Filler បង្កើតចង្ការ V ដោយមិនចាំបាច់វះកាត់

ចាក់ Filler បង្កើតចង្ការ V ដោយមិនចាំបាច់វះកាត់

ថ្ងៃ: 15-09-2018 ផុសដោយ: My Le

ចាក់ Filler បង្កើតចង្ការ V គឺជាវិធីសាស្រ្តចាក់បំពេញទម្រង់មុខ V ដោយមិនចាំបាច់វះកាត់ ដែលធានាអំពីសុវត្ថិភាព ប្រសិទ្ធភាព និងមានការនិយមធ្វើច្រើនបំផុត។

ដំណើរការចាក់ Filler បង្កើតចង្ការ V

ជំហ៊ានទី១៖ វេជ្ជបណ្ឌិតប្រឹក្សាអំពីដំណើរការចាក់ Filler លទ្ធផលក្រោយពេលធ្វើ ថតរូបប្រៀបធៀបមុននិងក្រោយពេលចាក់ Filler

ជំហ៊ានទី២៖ ចាប់ផ្ដើមសម្អាតកន្លែងដែលត្រូវការចាក់ Filler

ជំហ៊ានទី៣៖ អប់ស្ពឹក

ជំហ៊ានទី៤៖ ចាក់ Filler លើកន្លែងដែលបានកំណត់ស្រាប ដើម្បីបង្កើតជាទម្រង់ចង្ការ V
រយៈពេលត្រឹមតែ៣០នាទីនឹងឃើញប្រសិទ្ធភាពភ្លាមៗ

គុណប្រយោជន៍ចាក់ filler បង្កើតចង្ការ V

☑សុវត្ថិភាពមិនធ្វើឲ្យឈឺ មិនបន្សល់ទុកស្នាមស្លាក មិនមានប្រតិកម្មអាឡែកស៊ី ឬប៉ះពាល់សុខភាព។

☑បច្ចេកទេសចាក់ម្ជុលងាយស្រួល និងឆាប់រហ័ស។

☑បង្កើតទម្រង់មុខ V ដ៍ស្រស់ស្អាត តឹងណែនមើលទៅដូចធម្មជាតិ។

☑រយៈពេលធ្វើលឿន ឃើញប្រសិទ្ធភាពភ្លាមនិងយូរអង្វែង។

☑មិនចាំបាច់ឈប់សម្រាកពីការងារ។