កន្រកទំនិញ
សម្រកទម្ងន់ឆាប់រហ័ស

សម្រកទម្ងន់ឆាប់រហ័ស

ថ្ងៃ: 21-07-2018 ផុសដោយ: Sok Samnang

និយាយអំពីសម្រកទម្ងន់គឺនឹកដល់ Angkor Beauty SpaAngkor Beauty Spa មានមោទនភាពទទួលបានការជឿទុកចិត្តពីសំណាក់អតិថិជនអំពីបច្ចេកវិទ្យានិងប្រសិទ្ធភាពក្នុងការសម្រកខ្លាញ់ សម្រកទម្ងន់ !

Angkor Beauty Spa មានបទពិសោធន៍ច្រើនឆ្នាំនិងអនុវត្តសេវាកម្មសម្រកខ្លាញ់ សម្រកទម្ងន់។ វិធីសាស្រ្តសម្រកទម្ងន់ទាំងអស់នៅ Angkor Beauty Spa សុទ្ធតែមានប្រភពច្បាស់លាស់អំពីវិធីសាស្រ្តសម្រកខ្លាញ់តាមបែបវិទ្យាសាស្រ្ត នឹងធម្មជាតិ មិនបាច់វះកាត់ ជាពិសេសគឺសុវត្ថិភាព ទន្ទឹមនឹងនោះវិធីសាស្រ្តសម្រកខ្លាញ់គឺស្របតាមបច្ចេកវិទ្យាទាន់សម័យរបស់ប្រទេសធំៗលើពិភពលោក ក្រុមអ្នកជំនាញនឹង ក្រុមវេជ្ជបណ្ឌិត បានស្រាវជ្រាវនិងអនុវត្តគំនិតកែច្នៃអោយ សមស្របនឹងសរីរាង្គកាយរបស់បុរសនារីនៅអាសុីនេះ។

ហេតុដូច្នេះ Angkor Beauty Spa យល់ច្បាស់ពីយន្តការប្រមូលជាតិខ្លាញ់របស់អតិថិជនម្នាក់ៗផ្សេងគ្នា ផ្អែកតាមនោះនឹងរកវិធីព្យាបាលត្រឹមត្រូវនិងសមស្របដើម្បីទទួលបានប្រសិទ្ធភាពសម្រកទម្ងន់ល្អបំផុត។